Skrevet av Trine Bruseth Sevaldsen, Fylkesleder Norsk Sykepleierforbund Møre og Romsdal

Slik starter deLillos store sommerhit. Også denne sommeren er sykepleiere og annet helsepersonell på jobb for å sørge for at pasienter og brukere får de helsetjenestene de har behov for.

Så hvordan står det til med helsetjenesten denne sommeren?

Sykepleiere og helsepersonell strekker seg langt for at brukere og pasienters får forsvarlig helsetjenester, gjennom hele året. Faglig forsvarlighet bygger på hva som bør kunne forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Faglig forsvarlig sykepleie er det vi kaller god praksis. Kravet om faglig forsvarlighet setter standard for all yrkesutøvelse i helsetjenesten. Dersom helsepersonell mener at behandling eller tilbudet de gir ikke er i samsvar med faglig forsvarlig tjenester skriver de avviksmeldinger, som er nødvendige for å ta pasientsikkerheten på alvor.

Dette er sykepleiere opplært til og pålagt i henhold til helsepersonelloven. Det må understrekes at det faktisk er arbeidsgivers ansvar å sørge for at det er nok kompetent helsepersonell på jobb til at god praksis er mulig! Jeg registrerer at dette ansvaret ser ut til forskyves ned til de ansatte - både sykepleierne og annet helsepersonell.

Tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og medlemmer er at aldri har det vært så lite sykepleierkompetanse i sommeravviklingen som i år. Ansatte pålegges doble vakter, overtid, merarbeid, det er ikke tid til å ha pause og det er lite hvile mellom vaktene. Helsepersonell har krav til et forsvarlig arbeidsmiljø og Arbeidsmiljøloven kan ikke settes til side, selv under ferieavvikling!

I ytterste konsekvens kan pasientsikkerheten trues av mangel på fagkompetanse.

Dersom pasienter, brukere og pårørende erfarer dette, oppfordrer jeg de til å rapportere dette skriftlig. Både kommuner og helseforetak skal ha skjema som man kan bruke dersom man mener at en ikke får forsvarlige tjenester, eller opplever at pasientsikkerheten trues. Et annet alternativ er å ta kontakt med Pasient- og brukerombudet i Møre og Romsdal eller Statsforvalteren. De hjelper pasienter, brukere og pårørende med råd, veiledning og bistand i møte med helsetjenesten.

Min visjon er at neste sommer vil helsetjenestene være tilstrekkelig bemannet, slik at det ikke er behov for å pålegge sykepleierne merarbeid, overtid og ekstra helger. Neste sommer skal sykepleiere være sikret ferie uten å måtte levere oppsigelse. Det oppnås ved at politikere, styremedlemmer, arbeidsgivere og tillitsvalgte jobber sammen og finner gode løsninger for fylkets helsetjenester.

Og som teksten til deLillos avsluttes med, vil jeg oppfordre til:

at vi skal snakke sammen, om de samme gamle ting.