Skrevet av kommunestyregruppa i Rauma Frp

Med bakgrunn i Kommuneloven kapittel 27, § 27-1.Lovlighetskontroll klager vi på vedtak fattet 02/05/24 i Rauma kommunestyre. Vedtak 24/00695 Søknad om midlertidig bruksendring til asylmottak, gnr/bnr 43/374, Isfjorden.

Vi mener vedtaket er ulovlig av flere grunner:

Både lokalpolitiske vurderinger og skjønn.

Kommunen har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ivareta 150 pluss 25 nye personer som mottaket skal innkvartere.

Og når det gjelder dispensasjon etter plan- og bygningsloven (pbl) paragraf 19-3 jfr. paragraf 19-2 for bruksendring og etablering av asylmottak på gnr/bnr 43/374 mener vi ulempene er vesentlig større for lokalsamfunnet enn fordelene.

Manglende kapasitet i kommunen ble bekreftet av kommunedirektøren fra talerstolen i kommunestyremøtet som denne saken omhandler. Leder i flyktningtjenesten uttalte også i høst, da kommunestyret behandlet bosetting av ytterligere flyktninger, at kapasiteten på tjenester i kommunen var sprengt.

Vi i Frp kan heller ikke se at Rauma kommune har undersøkt på hvilken betydning et asylmottak har på barn og unge i nærområdet.

Barnas representant i plansaker ble heller ikke spurt om uttale i denne saken.

Grunnlova og FNs barnekonvensjon slår fast at barnets beste skal være et grunnleggende hensyn ved alle avgjørelser som berører barn, og her kan vi ikke se at det er gjort.

Ressursutfordringene er slik vi ser det relevant for totalvurderingen, og redegjørelsen fra kommunedirektøren om ikke tilstrekkelig ressurser tilsier en grundig vurdering, som er i tråd med lovverk og barnekonvensjonen.

Med bakgrunn i dette, ber vi statsforvalteren oppheve vedtaket og forventer at gjennomføring/ effektuering av vedtak 24/00695 Rauma kommune, utsettes inntil klagefrist er utløpt og klagen er behandlet.