Skrevet av Torbjørn Bruaset (som privatperson)

Ved starten av siste kommunestyremøte orienterte ordføreren om møter med ansvarlige for drift og utvikling av Raumabanen, og om nytt møte med Nye Veier ang. framdrift i vegutbygginga som dette selskapet har fått ansvaret for i Rauma.

Ordf. opplyste at det ikkje blir noko vegarbeid i Romsdalen dette året. Når det gjeld tilbuda på Raumabanen så er det blitt kjent m.a. gjennom pressa at planlagt utvida tilbud er sett på vent.

Tida er for lengst komen for at både kommunen og heile Raumasamfunnet bør ta eit valg mellom ny og moderne veg, eller eitt ustabilt togtilbud på sparebluss, ofte gjennomført med buss!

Raumabanen er snart hundre år, og det vil være rart om det som var framtidsretta den gongen, også er det i dag. Det har gjennom åra vore lansert mange planer både om å forlenge banen til Ålesund, og overgang til lyntog, slik kommunestyret fekk orientering om i starten av denne perioden.

Slike ting er sjølvsagt heilt urealistisk og reine luftslott i dag.

Det eg hugsar frå mine første besøk på Åndalsnes, at det krydde av NSB tilsette i sine svarte uniformer. Kor mange tilsette NSB hadde her den gongen veit eg ikkje, men dette var ein stor og viktig arbeidsplass. Og det var framføring av jernbanen som la grunnlaget for at gardane Åndal og Nes, vart til Åndalsnes.

I tida etter krigen og langt ut i 60 åra var det svært stor trafikk på banen, og folk frå heile fylket brukte dette tilbudet, både natt og dag. Nattoget var kanskje det tilbudet som var mest populært og praktisk.

Andre påskedag i 1962 gjekk eg på ski over fjellet til Tresfjord. Der besøkte eg skyldfolk, og om kvelden så stilte eg meg på vegkanten for å ta togbussen heim til Måndalen. Eg vart forbikjøyrt av 8 store bussar fulle med togpassasjerar, det var først buss nr. 9 som hadde plass til meg.

I tillegg til alle som kom med buss for å ta toget, så kom rutebåten Romsdal kvar kveld frå Molde med mange som skulle reise ut av fylket med nattoget.

Men så vart det i løpet av få år bygd 4 flyplassar i Møre og Romsdal, og 98 % av innbyggarane i fylket fekk kortare veg til flyplass enn til jernbanen.

I tillegg vart bilen allemannseige. Dette førte til kraftig nedgang i trafikken på toget, som i neste omgang førte til reduserte tilbud. Både direktetog til Oslo og nattoget kom bort, og gjorde Raumabanen mindre aktuell å bruke for mange.

Romsdalen er unik med sin mektige natur og mange verdiar. Kulturminner, verna elv og nødvendig plass til folk og næringsverksemd gjer det vanskeleg å finne plass både til modrene veg og jernbane. Dette ville bli mykje enklare om ein valgte ny veg i staden for jernbanen, og så kunne ein brukt deler av jerbanelinja til sykkelsti, som mange har etterlyst.

Å bevare Raumabanen ved å legge lange deler av vegen i tunnel i den mest storslagne delen av Romsdalen blir feil. Det er ikkje for å sjå Romsdalen frå innsida at turistane kjem.

På eitt fylkesting for nesten 20 år sidan stod utvikling av Raumabanen på saklista. Fylkesordføraren som ofte var på reisefot gav sterk støtte til å bevare og utvikle banen. Eg spurde då om kor mange turar ca. han reiste med banen for året. «Nei eg reiser aldri med Raumabanen, det er minst 15 år sidan eg gjorde det», var svaret eg fekk.

Men dei største fordelene ved eitt slikt valg, vil være å kunne utvikle Åndalsnes. Å få frigitt/overta heile jerbaneområdet som i stor grad ligg brakk i dag, vil løyse mange problem, og skape nye mulegheiter.

Det har lenge vore snakka om behov for større hotellkapasitet på Åndalsnes, og mange planer for dette er lansert. Men det er ikkje fleire hotell av typen «hotell i særklasse» Åndalsnes treng, men eitt hotell som er så stort at det kan konkurrere om litt større møter, slik som fylkesting, fylkesårsmøter og gjerne også ulike landsmøter. Slike møter vil kunne sikre drifta utenom turistsesongen. Rett plassering for dette vil være på jernbaneområdet, gjerne slik at Lok.stallen kunne bli ein del av hotellet.

Når det siste tida endå ein gong, er teke til orde for å bygge over jerbaneskjæringa mellom bruene, ikkje for parkering, men for ein heilt ny bydel denne gongen. Då må eg spør om det er erfaringane med å få opp att gangbrua som vart kjøyrt ned, som gjev grunnlag for å tru på prosjektet mellom bruene?

At noko blir nedlagt er sjelden populært. Og for Raumabanen vil nok dette bli vanskeleg, då det er mykje nedarva nostalgi gjennom mange generasjonar. Men det har fungert rimeleg bra med buss for tog i dei periodene banen har vore stengt av ulike årsaker, alt frå fare for steinsprang til innspeling av ein røvarfilm. Moderne bussar på ny veg gjennom Romsdalen vil bli eit godt tilbud både for Åndalsnes og Rauma i framtida.

Men om dette blir blankt avvist i dag, og det blir det nok, her som det også var nokon som stemde mot gondol. Men tida arbeider for dette.

Mens vi ventar så kunne ein starte med å flytte stasjonen for passasjerar til Øran, slik som for godset. Då kunne ein få tilgang til områda som nesten ikkje blir brukt, og kanskje også få på plass att gangbrua om ikkje alt for lenge.