Skrevet av gruppeleder Øyvind Hovde og Arne Steffen Lillehagen, Rauma Høyre

Vi registrerer at SPs listetopp er mer opptatt av Erna Solberg og ev sitater fra henne enn lokalpolitiske saker. Det er mulig at uttalelsene hun har gitt kan være rett gjengitt, men slik vi kjenner henne bruker hun flere ord og setninger om komplekse spørsmål enn den forenkling som her blir forsøkt framstilt. Det er både overfladisk og grunnløst å påstå at Erna Solberg og Høyre er enig med form og prosess for innføring av grunnrente og tiltak mot strømkrise. Både utredning og samtale med næringen etterlyses. Denne mistanken blir ikke bedre av at dette er trodd av mange og at hun er enig med regjeringa. «Derfor sitter hun stille i båten».

Faktum er at Høyre med flere sterkt har kritisert måten, formen og hvor og når i verdikjeden grunnrenten skal gjelde. I tillegg til betydelig skatteskjerpelse de siste år på norsk eierskap blant annet i distriktsnæringer som innenfor havbruk og energisektoren på cirka 45 milliarder, er vi bekymret for innretningen på den grunnrente eller ressursskatt som det er stor enighet skal betales til kommuner og stat for bruk av våre felles naturrikdommer. Rammevilkår og næringspolitikken er avhengig av stabil og forutsigbar politikk. Erna S og Høyre har også sterkt etterlyst ordninger for små og mellomstore bedrifter som rammes innenfor flere bransjer av høye strøm - og drivstoffpriser. Her har sendrektighet blitt sterkt kritisert.

Energisektoren har siden 1908 og senere 1917 vært sterkt regulert via nasjonal lovgivning. Her har vi nasjonalt eierskap og kontroll ved at vannkraft og det som knyttes til det, må ha offentlig eierskap for 2/3 av kapitalen og stemmeretten foreffekt over 1MW. Den siste 1/3 krever konsesjon som gir staten hjemfallsrett innen 75 år. Således kan det heller stilles spørsmål om eierskapet til energiselskapene har nødvendig kompetanse, kapital og styring med egen økonomi og kapital i tider som kan bli usikre.

At den brutale fullskala angrepskrigen Russland startet 24.02 2022 mot nabolandet Ukraina har gjort et paradigmeskifte i den etablerte verdensordningen, er det stor enighet om blant vestligorienterte land med demokratisk styresett. Her er det mange som må redefinere sin politikk og beredskapsplaner alt fra partier som ble etablert på NATO- motstand til seminarer om våpenstøtte og bruk av Tik Tok.

Vi registrerer at SPs listetopp er hovedsakelig opptatt av nasjonal politikk slik vi har sett ved tidligere innlegg fra andre også. I lokalpolitikken er det lite vi kan beslutte hva gjelder statlig eierskap og kontroll, og Høyre er for en blandingsøkonomi mellom offentlig og privat eierskap der det er riktig og nødvendig. Men vårt engasjement vil i hovedsak dreie seg om lokale saker som lovpålagt tjenesteproduksjon og ikke minst samfunnsutvikling der utfordringene presser seg på og kan hemme utviklingen.

Vi finner lite om dette i nevnte innlegg, hvilket kan bety at man er fornøyd med status quo og således «velger å sitte stille i båten»