Skrevet av Janne Søvik, Rauma arbeiderparti

Sjølv med eit budsjett skrapa til beinet så har Rauma arbeiderparti i lag med posisjonen fått påpeikt endringar og påverka i den retninga vi ønskjer framover.

Dei aller, aller fleste har det veldig  godt i kommunen vår, vi er heldige som bur i ein kommune med gode velferdstenestertenester, ei frivilligheit som gjer ein fantastisk jobb (så bra at det til og med har frigjort midlar i budsjett). I tillegg har vi eit stort og svært kompetent næringsliv. Alt dette sett vi veldig stor pris på.

Vi har  fått mange nye innbyggarar i 2022, dei fleste har komme frå krig i heimlandet, dei har komme for berge livet. Vi skal ta godt vare på dei så lenge dei har behov for å være her. Det er trygt og godt å bo i Rauma. Vi har friheit og muligheit til å påverke korleis vi vil ha det. Stemmene våre blir lytta til.

Det er gjort store grep og ein formidabel omstillingsprosessen i heile kommuneorganisasjonen etter at vi ikkje hadde passa godt nok på økonomien vår og havna på Robek. Omstillinga har vert heilt nødvendig, men så veit vi og at det  i all omorganisering og store snuoperasjonar så blir det noko som får uønska konsekvensar og det er lite kjekt å høre når dette går utover enkeltindivid, som tilsette, som pårørande eller at det går utover brukarar av ulike tenester. Det har vert ei tøff tid på dette området i 2022.

Så må vi sjå framover. Vi må lytte til innbyggarane, sjå på tala og finne gode løysningar og tiltak som vil rette opp noko av det som vi ikkje har fått til.

Her er nokre av punkta:

-Vi aukar utlånsrammene for startlån gjennom husbanken, gir fleire moglegheit til å komme seg inn på boligmarkedet.

-Veglysa langs fylkesvegane blir ikkje slått av 1.januar som tidlegare forslag dessverre fekk fleirtal for. Ap har heile tida vore imot forslaget om å slå av lys med tanke på trafikksikkerheit til elevar og andre mjuke trafikkantar langs fylkesvegane.

-Vi fjernar den nedre aldersgrensa for ledsagarbevis for at alle skal få muligheit til å delta på aktivitetar. Dette er ei selvfølge.

-Regjeringa har vedteke ei rekkje med økonomiske strakstiltak, pga den vanskeleg økonomiske situasjonen for folk men lave inntekter. Blant anna blir det gitt 5000 ekstra til einslege forsørgerar, tilskot til minstepensjonistar, ekstra midlar til alle sosialhjelpsmottakarar osv. Det er derfor vi i fellesforslaget frå posisjonen har med at desse ekstra utbetalingane skal bli betalt ut i si heilheit og ikkje bli rekna som inntekt ved evt søknad om sosialhjelp.

Regeringa har og ei lang rekkje med permanente tiltak for 2023, auka barnetrygda, gratis kjernetid i SFO både 1.og 2.klassingar, rimelegare barnehage og lavare skatt til folk med vanleg inntekt for å nemne noko. Straumstøtte til privat personar og næringsliv vil fortsette.

Rauma arbeiderparti  fekk ikkje gjennomslag får å utsette skulestruktur- debatten til 2024. Bakgrunnen for at vi  foreslo dette i formannskap var at vi no har stått i ein stor omstillingsprosess i kommunen, det er lite ressursar på alle bauar og kantar, også i administrasjonen. Ein anna grunn til at vi ønska utsetting av debatt er at det i 2023 skal være val, det blir mange ny  folk i kommunestyre og vi får ny kommunedirektør i løpet av våren, desse skal sette seg inn i sakene, i tillegg til å bli kjent kva folk er opptekne av i kommunen sin.

Skulane våre driv godt, dei driv innfor budsjett og heilt fram mot 2028 vil faktisk elevtalet auke i skulane våre. Det er først i skuleåret 2027/28 at vi ser ein nedgang i elevtal ved Åfarnes ungdomsskule og likeins ved Åndalsnes ungdomsskule, i den nestst største bygda Måndalen vil ungdomsskulen ha eit gjennomsnitt på 41 elevar heilt fram til 2032. Dette er veldig bra. Rauma arbeiderpartiet lovar å ta godt vare på dei skulane vi har igjen i Rauma på ein best muleg måte, også i neste periode!

Ønsker alle innbyggarane i Rauma god jul og eit godt nytt år!

Janne Søvik, Rauma arbeiderparti