19.08. mottok de politiske partiene i Rauma en del informasjon fra Utdanningsforbundet, samt noen spørsmål til partiene om økt ressursbruk i barnehagene.

Det er positivt at Utdanningsforbundet tar opp tema og kvalitetskrav innen sitt fagområde, barnehage. Det er ingen tvil om at jo større voksentetthet man kan ha i barnehagene, og desto bedre kompetanse personalet har, vil det virke positivt på barnehageoppholdet.

Utdanningsforbundets ønsker er imidlertid et ressursspørsmål som nok vil beløpe seg til flere millioner. I den økonomiske situasjon Rauma er kommet i, finner Senterpartiet det vanskelig å gå ut og love større ressurstilførsel til barnehagene de første årene. Som kjent hadde kommunen et regnskapsmessig 0-resultat i 2012 med bruk av nærmere 2 mill fra disposisjonsfondet. 2013 gikk med nær 1 mill i underskudd. 2014 hadde 2.4 mill i underskudd. I inneværende år er vi blitt forespeilt et betydelig underskudd, der hele disposisjonsfondet vil måtte gå med til å redusere dette underskuddet. Regjeringen reduserer dessuten rammetilskuddet til kommunene, samt at rådmannen har skissert større driftsutgifter fremover. Disse postene beløper seg til 5 mill nedtrekk i driften.

Selvfølgelig slår også økte rente og avdragsutgifter inn etter en periode med store investeringer.

Senterpartiet har hatt fokus på utdanning av barnehagepersonell, og vil vurdere mulighetene for økt ressurstilgang til barnehagene, dersom, og når man igjen får kontroll på økonomien.

Magnhild Vik, Rauma Sp