Skrevet av Janne Søvik, gruppeleiar Rauma arbeiderparti

I opplæringslova § 13-7a står det at kommunane skal ha tilbod om leksehjelp i grunnskulen. Elevane har rett til å delta på leksehjelp, tilbodet skal være gratis, men frivillig.

I forskrift til opplæringslova §1A-1 står det at kommunen skal tilby leksehjelp i til saman 8 timar kvar veke til elvar i grunnskulen. Timane kan fordelast fritt på årstrinna. Formålet med leksehjelp er å gi elevane støtte i læringsarbeidet, gi kjensle av meistring og legge føringar for gode rammer til sjølvstendig arbeid, leksehjelp skal og medverke til å viske ut sosiale forskjellar.

Leksehjelp gir ikkje rett til gratis skuleskyss. Dette gjeld også for elevar med behov for skuleskyss utifrå medisinsk grunnlag.

Kommunen/den enkelte skule er ansvarleg for leksehjelp og vel korleis leksehjelpa skal organiserast.

Utfordringa slik leksehjelpa er organisert per i dag i Rauma kommune er slik at det er mange elevar som ikkje får nytte tilbodet fordi dei ikkje bor i gangavstand til skulen. Utan rett til skyss har dermed ikkje alle elevar eit reelt tilbod om leksehjelp.

Dei aller fleste føresette er i arbeid og har ikkje moglegheit til henting etter leksehjelp midt på dag.

Eksempel 1: elev i 4.kl har tilbod om leksehjelp to dagar i veka frå 12.15-13.15. Det går buss 13.15 for eldre elevar som er ferdig for dagen, men 4.klassingen som er ferdig med leksehjelp får ikkje sitje på fordi ham ikkje har rett til skyss.

Eksempel 2: det er tilbod om leksehjelp for 5.-7.klasse to dagar i veka frå 14.00-15-00. Bussen går kl.14.10 og er dermed ikkje eit reelt tilbod om leksehjelp for dei som ikkje bur i gangavstand.

Ordninga blir organisert forskjelleg frå skule til skule. Leksehjelp har ikkje krav til pedagog.

Forslag til vedtak i kommunestyremøte 25.05.22:

Rauma kommune legg til rette for at kvar skule organiserer leksehjelpa på ein slik måte at alle elevar får reell moglegheit til å dra nytte av leksehjelp-tilbodet. Rauma kommune samarbeider med fylkeskommunen om å få tilpassa skuleskyssreglementet slik at elevane kan sitje på når bussen likevel skyssar eldre elevar heim.