Leder tirsdag 8. juni 2021

Rauma må bygge boliger og bli attraktive for de unge

Trenger flere boliger: Også i Rauma blir noen boliger stående tomme mesteparten av året. Det tvinger kommunen til å bygge nytt.foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Man skulle tro at det var ledige boliger i kommuner som opplever nedgang i folketallet. Men husene som blir stående tomme er i sum til hinder for vekst og utvikling. Det er et problem som mange kommuner – inkludert Rauma – er nødt til å gjøre noe med. Svaret er å bygge nye boliger.

Det var nrk.no som mandag kunne fortelle at til tross for mange tomme hus, er det boligmangel i flere fraflyttingskommuner. Folk vil ikke selge, sjøl om de flytter, og bruker den fraflytta boligen som et feriehus eller sekundærbolig. Der det er veldig grisgrendt, er husprisene så lave, at mange som flytter har råd til å beholde husene.

Også i Rauma er det boligmangel. Tilflyttere sliter med å finne en plass å bo. En bekreftelse på den påstanden er at det mandag ettermiddag på finn.no bare var 13 boliger for salg i Rauma. Til sammenlikning var tallet 46 – mer enn tre ganger så mange – i vår nabokommune Vestnes.

Konsekvensen av boligmangelen er alvorlig for Distrikts-Norge. Det får konsekvenser for folketallet, som har betydning for rammeoverføringer fra Staten til kommunen. Manglende nytilflytting gjør at andelen eldre vokser ytterligere, som igjen betyr et dårligere skole- og barnehagetilbud. Og hvis potensielle innflyttere ikke finner plass å bo, sliter næringslivet med å få tak i arbeidskraft, som svekker bedriftenes konkurransekraft. Sagt på en annen måte: Tilgang på boliger er helt avgjørende for vekst og utvikling.

Rauma kommune har høge ambisjoner, og i samfunnsplanen for 2019–2030 er målet 200 flere innbyggere, 200 nye arbeidsplasser og 200 nye boliger innen 2030. Men skal man nå målet om 200 flere innbyggere, må kommunen legge en plan for rask boligbygging i sentrumsnære områder. Vi trenger boliger som førstegangskjøpere har råd til å leie eller kjøpe. For kommunen må være attraktive for unge tilflyttere.

Man skal være forsiktig med å bruke ordet krise om boligsituasjonen i Rauma. Men vi mener vi har ordene i behold når vi beskriver den som svært alvorlig og krevende. Og hvis det blir en gjengs oppfatning at det ikke er vits i å søke jobb i Rauma fordi man ikke finner bolig, haster det veldig med å finne ei løsning. Ansvaret ligger hos Rauma kommune.