Leder lørdag 06. mars 2021

Urovekkende nedgang i folketallet i Rauma

Færre innbyggere: Det er fra nyttår 7.026 innbyggere i Rauma, ifølge SSB.Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Folketallsutvikling i Rauma er urovekkende. Befolkningsstatistikken fra Statistisk sentralbyrå (SSB) for 2020 viser at innbyggertallet sank for tredje år på rad. I fjor ble det 31 færre innbyggere, og siden utgangen av 2017 har folketallet gått ned med 70.

Inkludert grensejusteringen med Vågstranda og Hjelvika, som slår inn fra sist nyttår, er det nye folketallet i Rauma på 7.026. Hvis utviklinga fortsetter som de siste åra, er det fare for at folketallet synker til under 7.000 i løpet av 2021.

Tallene bak tallene fra SSB kan gi svar på hvor problemet ligger, og de viser at nedgangen er sammensatt. For tredje år på rad er fødselsoverskuddet negativt, som betyr at det dør flere enn det fødes. I fjor ble det født 67 barn, mens 76 personer døde.

Men også nettoinnflyttingen er negativ. Summen av innvandring, utvandring, innflytting og utflytting endte i 2020 på minus 23. Forrige gang det var minus var i 2014, og vi må helt tilbake til 2002 for å finne et enda lavere tall, da nettoinnflyttingen endte på minus 38.

For Rauma kommune betyr en negativ folketallsutvikling at de statlige overføringene blir mindre. Årsaka er at i inntektssystemet beregnes en betydelig del av kommunens inntekter ut fra folketallet. Hvis ikke kommunen klarer å øke inntektene på andre områder, må det kuttes i kostnader.

Nedgangen i folketallet får også andre konsekvenser: Alderssammensettinga i befolkningen er i endring. Med en større andel eldre samtidig som det blir færre barn og unge, tvinges kommunen til å dreie ressursene. På sikt betyr det etter alt å dømme færre skoler og barnehager i kommunen, og at Rauma må bruke mer penger og innsats på stadig flere eldre.

Ordfører Yvonne Wold har rett i at Raumas folketallsutvikling ikke er så ulikt den andre distriktskommuner opplever, og at det er gjort mye godt arbeid i Rauma for å unngå at tallene ikke er blitt verre enn vi nå ser.

En av de store utfordringene som må løses i Rauma, er tilgangen på boliger. Særlig gjelder det rimelige hus for nyetablerere, og utleieboliger for dem som ønsker å leie for en kortere periode. Skal målet om 200 nye boliger innen 2030 nås, må dette arbeidet prioriteres høgt. Hvis ikke kan det bli vanskelig å nå de andre målene i den vedtatte samfunnsplanen; 200 nye innbyggere og 200 nye arbeidsplasser.