Leder torsdag 18. februar 2021

Koronakommsjonens misforståtte hemmelighold

Kommisjonens leder: Professor Stener Kvinnsland leder arbeidet i granskningskommisjonen om koronakrisen.   Foto: Fredrik Hagen / NTB

Leder

Når den regjeringsoppnevnte Koronakommisjonen hemmeligholder forklaringene fra dem som har styrt Norge gjennom koronakrisa, overser kommisjonen intensjonene og formålet med offentlighetsloven; at åpenhet bygger tillit. Man må ikke se på innsyn og påfølgende samfunnsdebatt som støy, men som et demokratisk gode.

Det er NRK som har bedt om innsyn i hva regjeringsmedlemmer og helsetopper har sagt til kommisjonen. Statsminister Erna Solberg, helseminister Bent Høie, FHI-direktør Camilla Stoltenberg, FHIs overlege Preben Aavitsland, helsedirektør Bjørn Guldvog og assisterende helsedirektør Espen Nakstad er blant dem som har forklart seg. Men media har fått avslag. Koronakommisjonen mener lydbandopptakene er å regne som såkalte organinterne dokumenter, og som kan unntas fra innsyn.

I april i fjor nedsatte Regjeringen en uavhengig kommisjon for å få en grundig og helhetlig gjennomgang og evaluering av myndighetenes håndtering av covid 19-pandemien. – Kommisjonen skal både se på beredskapen vi hadde i forkant av pandemien og hvordan krisen er håndtert. Det er viktig å få belyst alle sider av pandemien, så vi kan lære av dette, sa statsminister Erna Solberg da kommisjonen og dets mandat ble presentert.

Men grunnlaget for konklusjonene til kommisjonen ser ut til å bli en hemmelighet. Kommisjonsleder Stener Kvinnsland vil ikke engang la seg intervjue om saka. I en e-post til NRK skriver han at Koronakommisjonen følger offentlighetsloven. «Dette handler ikke om ubehagelige innsyn, men om at kommisjonen skal gjøre helhetlige vurderinger. Det kan bli misvisende om enkeltuttalelser i referater gis innsyn, uten at de framgår i sin sammenheng», ifølge Kvinnsland.

Det er oppsiktsvekkende at kommisjonen nekter innsyn og at lederen ikke vil debattere problemstillingen. De jobber dermed i strid med formålet i offentlighetsloven om «å leggje til rette for at offentleg verksemd er open og gjennomsiktig, for slik å styrkje informasjons- og ytringsfridommen, den demokratiske deltakinga, rettstryggleiken for den enkelte, tilliten til det offentlege og kontrollen frå ålmenta.» Når kommisjonen i neste måned legger fram sin rapport, får ikke offentligheten nødvendig innsyn i vurderingene som er gjort. Det svekker tilliten til kommisjonens konklusjoner.

Tillit og troverdighet er viktig i alle sammenhenger. For en uavhengig kommisjon, som skal evaluere myndighetenes håndtering, er det særlig viktig at vi kan stole på arbeidet. Det forventer vi at også kommisjonen og regjeringen ser.