Leder lørdag 12. februar 2021

Slår alarm, får liten respons

Krevende: Avdelingsleder Sylvia Vik Mittet i barnevernet har for lite penger til å kunne drive tjenesten forsvarlig. Det går ut over barna, familier og barnevernsansatte.   Foto: Kjetil Svanemyr

Leder

Hvis Raumas barnevern hadde blitt finansiert som i andre sammenliknbare kommuner, skulle de hatt ytterligere 5,5 millioner kroner til å drive tjenesten.

Det er svært alvorlig at barnevernet i perioder ikke klarer å gi brukerne et tilstrekkelig forsvarlig tilbud. Når avdelingslederen i barnevernstjenesten melder at de ikke strekker til, er tilstandsrapporten hennes en alarm til kommunestyret. Da må det tas affære, men politikerne er for passive.

I tirsdagens kommunestyremøte ble tilstandsrapporten fra barnevernet i Rauma behandlet. I den skriver avdelingsleder Sylvia Vik Mittet at «Slik det er nå i perioder kan det være at det ikke er et godt nok forsvarlig tilbud til våre brukere.» Hun rapporterer om et økende antall saker, økende antall alvorlige saker, høg arbeidsbelastning på ansatte og et stort økonomisk merforbruk.

Svaret fra politikerne var å ta tilstandsrapporten til orientering. Og heldigvis hadde Aps Janne Søvik et konstruktivt forslag, som fikk stort flertall, nemlig å be administrasjonen utrede mulighet for å leie rimelige lokaler i sentrum, der ungdom kan være og som ungdom sjøl kan drive.

Det fine med forslaget fra Søvik, som ble vedtatt, er at det kan gi barn og unge et nytt tilbud i Åndalsnes sentrum. Det må ses på som et forebyggende tiltak, og hvis man klarer å involvere både de unge, deres foresatte og fagmiljø i kommunen i etablering og drift, passer det som hånd i hanske til formålet med den nye barnevernsreformen; forebyggende arbeid og tidlig innsats. Men det er høgt opp og langt fram – og hvor de skal finne penger, er så langt et ubesvart spørsmål.

Politikerne er altfor defensive og stillesittende når barnevernet har trykket på alarmknappen. Bak varselet om at de ikke alltid strekker til, ligger høg arbeidsbelastning, flere og mer kompliserte saker og et stort merforbruk ut fra budsjett.

Det kan synes som om Raumas barnevern har for lite ressurser til å drive tjenesten. Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at sammenliknbare kommuner har driftsutgifter til barnevern som i snitt ligger skyhøgt over. I 2019 brukte Rauma 11,6 millioner kroner – de andre kommunene brukte 17,2 millioner kroner (driftsutgifter i forhold til innbyggere under 22 år). Årsaka til forskjellen på 47 prosent i Raumas disfavør må politikerne gjøres oppmerksom på. Hvis det viser seg at barnevernet i Rauma er underfinansiert, er det en god start å gi tjenesten vilkår som gjør det mulig å strekke til overfor våre svakeste i samfunnet.