Leder tirsdag 17. november 2020

Friskmelding av to soner er godt nytt, men nå må Staten bidra mye mer

Orienterte kommunestyret: Utbyggingssjef Tom Erik Rødven. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Det er en svært god nyhet for hele Rauma-samfunnet at to sentrumsområder nå har nedjustert faregrad for kvikkleireskred fra høg og middels, til faregrad lav. Friskmeldinga gjør det mulig både å planlegge og iverksette bygging i disse sonene.

Det var utbyggingssjef Tom Erik Rødven som før helga orienterte kommunestyret om status i kvikkleiresone-problematikken i Rauma. Og problemet er betydelig etter at NVE 12. desember i fjor la fram rapporten «Risiko for kvikkleireskred i Rauma kommune», som er laget av Multiconsult Norge AS. De har utført oversiktskartlegging av områder med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Rauma. 21 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner ble lokalisert. Sju av disse er i de to høgeste risikoklassene, to med høg faregrad og to med middels faregrad, ellers lav faregrad.

Selvfølgelig er det bra at NVE både kartlegger og varsler om potensielt farlige områder. Med dagens skredsonekart kan vi vite hvor det potensielt er fare for kvikkleireskred, og det gjør at byggearbeid ikke kan igangsettes uten grundige grunnundersøkelser. Alle innbyggere i slike soner skal være trygge på at det er sikkert å bo der.

Men rapporten som kom i fjor har også skapt utfordringer. Den har bremset det meste av bygging og utvikling av store områder i Rauma. I en kommune der det er ønsker om boligbygging og -utvikling, etablering av nye virksomheter og at bedrifter kan ekspandere, har NVEs kartlegging stukket kjepper i hjulene på utviklingsiveren. For det er ikke mulig å starte bygging uten å ha vurdert sikkerheten. Og den første som ønsker å iverksette tiltak innenfor ei sone, må ta regninga for å dokumentere sikkerhet for hele sona. Det kan bli kostbart.

Ei av sonene som fikk høg faregrad, var Jernbanegata. Den umiddelbare konsekvensen var at det måtte igangsettes grunnundersøkelser for å få forsikringer om at det var trygt å bygge fjordstasjonen for Romsdalsgondolens pendelbane. Og da ønsket om å selge Vangstun kom opp, måtte også dette området vurderes. Nå er begge soner nedjustert til faregrad lav.

Nå blir det viktig at også de andre sonene i kommunen fortløpende undersøkes, og vi er glade for at kommunen vil i gang med geotekniske vurderinger av nye soner. Men arbeidet er kostbart, og det kan ikke være slik at kommunen eller utbygger må bære kostnadene alene. Heldigvis har fylkesmannen tildelt nærmere en halv million kroner i skjønnsmidler. Men her er Staten er nødt til bidra med mye mer for å vurdere sikkerheten i hele kommunen, slik at utviklinga av Rauma kan fortsette.