Leder torsdag 12. november 2020

Kutt i ferjetilbudet svir for Rauma

Færre avganger: Samferdselsutvalget i fylket foreslår å kutte i rutetilbudet i helgene på sambandet Sølsnes-Åfarnes. Foto: Per-Kristian Bratteng 

Leder

Når det jobbes og kjempes for å øke folketallet i Rauma generelt og på Nordsida spesielt, bidrar en reduksjon i ferjetilbudet på strekninga Sølsnes-Åfarnes til at det går i feil retning – sjøl om det «bare» er kutt i helgene, og i de ni minst travle månedene av året. Kuttene svir for Rauma.

Vi skulle aller helst sett at det kom ei bru over Langfjorden. Men når vi må klare oss med ferje, er det viktig at det er god regularitet i sambandet. I dag går det to ferjer på dag- og ettermiddagstid både på hverdager og helg. Det gjør at man ikke trenger å tenke på ferjeruta – det går alltid ei ferje. Det gjør det også enkelt å bo i Rauma og jobbe i Molde – og omvendt.

Samferdselsutvalet: Vil kutte i ferjetilbodet på Sølsnes-Åfarnes

Utvalet fulgde tilrådinga frå fylkeskommunedirektøren om kutt i ferjetilbodet over Langfjorden.


Men tidene forandrer seg. Mandag vedtok samferdselsutvalget i fylket å kutte i ferjetilbudet over hele fylket for å spare 20 millioner kroner. Kutt i B-ruta i helgene i ni måneder på Sølsnes-Åfarnes vil bidra med 3,9 millioner kroner av innsparingene – det er det høgeste beløpet av samtlige rutekuttforslag for ferjene. Saka avgjøres av fylkesutvalget seinere i november.

Det er forståelig at Møre og Romsdal fylkeskommune må kutte. Overordnet grunnet store økonomiske utfordringer. En del av bildet er manglende statlig dekning av økte ferjekostnader, som er estimert til 120–150 millioner kroner. Og tunge investeringer de siste åra, blant annet på Nordøyvegen, gjør at lånekostnadene er høge. Det får konsekvenser for drifta.

– Opplever det som et løftebrudd

Lars Olav Hustad og Langfjordforbindelsen er svært skuffa over Samferdselsutvalget.


Fylkesveg 64 mellom Molde og Åndalsnes er en hovedferdselsåre ut og inn av fylket. Et godt rutetilbud – også i helgene – er avgjørende for at trafikken ikke skal bli hindret unødig.

Et dårligere rutetilbud over fjorden gjør at avstanden mellom Molde og Rauma oppleves større og vanskeligere. Et slikt negativt vedtak er det vi minst trenger når ønsket er å styrke Rauma som et attraktivt bo- og arbeidsmarked og gjennom det styrke bosettingen i kommunen. Rauma kommunestyre har i den vedtatte samfunnsplanen sagt at «En hovedstrategi for å sikre vekst er å bli en del av et større og ekspansivt bo- og arbeidsmarked». Det er ord som også fylkespolitikerne merke seg.

Meiner Åfarnes er rette plassen: – Bor midt i smørauget

For fem år sidan flytta dei til Åfarnes. Dei har ikkje angra ein dag.


Åndalsnes Avis har de siste ukene skrevet flere artikler om folketallet og endringa i demografien i kommunen. Dessuten har vi dokumentert at skolen på Åfarnes opplever at elevtallet stuper. Det er akutt behov for flere innbyggere på Nordsida. Det er med andre ord et stort behov for at unge i etableringsfasen ser på Åfarnes-området som attraktivt. Dessverre bidrar ikke et svekket ferjetilbud til økt bolyst.

– Vi aksepterer ikke et kutt i rutetilbudet

Ordføreren sier at et kutt i ferjetilbudet ikke er akseptabelt fra Rauma kommune sin side, og minner om at de politiske forhandlingene fremdeles gjenstår.