Leder lørdag 29. august 2020

Dugnad bygger samhold og utvikler lokalsamfunnet

4.000 dugnadstimer: Tore Brandstadmoen og Jonny Rønning foran varmestua i Skorgedalen. Her er det lagt ned over 4.000 dugnadstimer.Foto: Amalie Holm 

Leder

Det er en kjensgjerning at det skjer noe når innbyggerne sjøl tar tak; planlegger, organiserer og gjennomfører dugnadsarbeid. For man kan i mange tilfeller ikke vente på at kommunen eller Staten skal ordne opp. Slik bygges og styrkes fellesskapet, og gjennom dugnadsarbeidet øker trivselen og patriotismen.

Det er mange bygder i Rauma som har fått utrettet mye gjennom dugnadsinnsats. Et raskt søk i vårt avisarkiv forteller om enorm aktivitet og dugnadsvilje rundt om i hele kommunen. For bare noen uker siden kunne vi lese om hytta ved Svartevatnet som bygges på dugnad. Vi har hørt om det frivillige arbeidet som er lagt ned for å reise varmestua i Skorgedalen – det er lagt ned minst 4.000 dugnadstimer. Og om innbytterbenkene på Langfjorden stadion som frivillige satte opp. Nylig kunne Åndalsnes Avis fortelle om arbeidet med å bygge en friidrettsbane ved Åfarnes skole.

Ovenstående er bare noen få noen eksempler av mange på det prisverdige gratisarbeidet som folk bidrar med daglig for å skape trivsel og samhold i nærmiljøet.

Prosjektleder for friidrettsbanen på Åfarnes, Arnt Olav Herjehagen, sier dette om det frivillige arbeidet som nedlegges på Åfarnes: – Vi får det til hvis vi vil. Man er helt avhengig av å ha personer som går foran. Så ser vi at folk blir med og stiller villig på dugnad nesten uansett hva det er for noe. Folk er opptatt av at det skjer noe og at det blir aktivitet.

Den samfunnsnyttige verdien av dugnad er uvurderlig. Regjeringa har i stortingsmelding nr. 10 «Frivilligheita – sterk, sjølvstendig, mangfaldig» satt ord på hvor viktig den mener dugnadsånden er for det norske samfunnet: «Utan ein sterk, sjølvstendig og mangfaldig frivillig sektor ville vi ikkje hatt det vi set mest pris på, nemleg eit demokrati prega av ytringsfridom der enkeltmenneske får bruke ressursane sine og oppleve meistring i samspel med og med omsorg for kvarandre.»

Det er flott å se at regjeringa verdsetter dugnadsånden i Norge. Men det er viktig at det offentlige ikke hviler på frivilligheten og tar den som en selvfølgelighet, men sørger for å støtte opp under det prisverdige engasjementet og viljen som lokalmiljø viser gjennom dugnadsarbeidet.

Den norske dugnadsånden må vi hegne om.