Leder torsdag 8. juni 2020

Sett på bremsene

Skissa viser ny E136 gjennom Veblungsnes som veg i dagen.  Foto: Statens vegvesen

Leder

Uansett hvilken trasé som velges som ny E136 gjennom Veblungsnes, så er det noen av beboerne som rammes ekstra hardt. Men Vegvesenet kan med noen kloke grep skape større forståelse for den endelige beslutningen. Det forutsetter imidlertid at de gjør planleggingsjobben grundigere.

Veblungsnes trenger snarlig en ny veg. Langs dagens europaveg har mange av bygdas innbyggere en voksende trafikk nærmest inne på trappa. Det gjør noe med livskvaliteten og trafikksikkerheten å bo så tett på en så tungt trafikkert veg som ikke er bygd for dagens trafikkmengde og -krav. Og med så mye tungtransport, er det forståelig at de vil ha trafikken bort – slik det har vært planlagt i flere tiår.

Vegen gjennom Veblungsnes er inne i Nasjonal Transportplan som en komitémerknad, og i Vegvesenet sitt handlingsprogram (HP) 2018-2023 er prosjektet prioritert med oppstart i 2023. Finansiering er foreslått med bompenger på 160 mill. kroner og statlig tilskudd på 40 mill. kroner.

Nylig kom trasétilrådingen fra Statens vegvesen. De vil at den nye E136 skal gå i en åpen trasé litt lenger oppe i bygda enn den går i dag. Saka er sendt kommunestyret i Rauma, og den behandles torsdag.

Med en veg i dagen, slik Vegvesenet tilråder, er det beboere i Svingen, Tuenvegen og Nukengata som blir berørt. I alle fall fem hus må rives – kanskje enda flere. Vegen blir også lagt gjennom det som i dag er et friområde. Flere som vi har snakket med sier at de frykter mer av både støy og støv, og mindre utsikt, hvis veien kommer som planlagt. De mener dette vil svekke livskvaliteten.

Det er forståelig at beboere reagerer. Og det er like forståelig at enkelte tar til orde for å få en snarlig endelig avklaring, slik at man vet hva man har å forholde seg til.

Men hvis Vegvesenet skal gi legitimitet til, og klare å forankre, trasévalget med en veg i dagen gjennom Veblungsnes, må de utrede alle alternativene. Også de ikke-utredete alternativene som innebærer en tunnel ovenfor bygda og som er forkastet «blant annet pga. høge kostnader og nedbygging av dyrka mark», slik Vegvesenet formulerer det.

Skal kommunestyret ta en så alvorlig og «varig» beslutning uten å ha fått fullutredet alle alternativene? Svaret er nei. Det er god nok grunn for å sette på bremsene.