Leder tirsdag 26. mai 2020

En uryddig prosess

Rådmann Toril Hovdenak.   Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Leder

En av rådmannens aller viktigste oppgaver i en kommune, er å påse at vedtak som kommunestyret fatter blir iverksatt. Men vedtaket fra februar om at «Rauma kommune vil ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Rauma-skolen», ble aldri satt ut i livet. I stedet fikk rådmannen aksept fra ordføreren til å levere et forslag og saksutredning om noe annet; å innføre et ressursteam i skolen. Sist onsdag ble ressursteam vedtatt med 16 mot 11 stemmer.

Oppretter ressursteam for å bekjempe mobbing

Rauma kommunestyre har onsdag bestemt at det skal opprettes ressursteam ved hver skole til å bekjempe mobbing. Dermed blir det ikke ansatt eller omplassert en dedikert person til å jobbe med mobbing, slik kommunestyret i februar vedtok.


Nå blir det altså et toårig prøveprosjekt med et ressursteam på alle grunnskolene i Rauma. Slik skal skolene sjøl jobbe for få bukt med den dystre mobbeproblematikken i skolen. For situasjonen er alvorlig: Tall fra elevundersøkelsen skoleåret 19/20 viser at rundt 14 % av elevene i Rauma-skolen på 7. trinn og 9,2 % på 10. trinn utsettes for mobbing to til tre ganger i måneden eller oftere. Derfor må det gjøres noe for å bekjempe mobbing i Rauma-skolen. Og det haster.

Løsningen med ressursteam virker god, og rådmannen skal ha ros for i sitt arbeid å ha lyttet til kompetansen som finnes i kommunen. At ressursteam også er godt forankret i grunnskolen gjennom prosessen som er gjennomført de siste månedene, vil være en fordel når det skal settes ut i livet.

Men i saksframlegget om ressursteamene, er det dessverre lite å lese om hvorfor kommunen ikke vil «ansette/omdisponere en person som skal dedikeres arbeidet mot mobbing i Rauma-skolen». For i forslaget om ressursteam fikk ikke politikerne presentert en vurdering av alternativet. Og det var altså ikke et hvilket som helst alternativ som ikke ble utredet; rådmannen valgte å ikke svare ut det som var vedtatt og bestilt fra flertallet i kommunestyremøtet bare tre måneder tidligere.

Høyre har klaget saken inn for kontrollutvalget

Rauma Høyre ber Kontrollutvalget gå igjennom saken om mobbeombud i Rauma.


I Kommunelovens §13-1 står det at «Kommunedirektøren skal påse at vedtak som treffes av folkevalgte organer, blir iverksatt uten ugrunnet opphold. Hvis kommunedirektøren blir oppmerksom på faktiske eller rettslige forhold som har sentral betydning for iverksettingen av vedtaket, skal han eller hun gjøre det folkevalgte organet oppmerksom på dette på en egnet måte.» Vi antar at denne paragrafen blir vesentlig når kontrollutvalget skal vurdere saka etter klage fra Rauma Høyre.

Rådmannen skal sjølsagt fritt foreslå det hun mener er det beste for kommunen. Det har vi full tillit til at rådmannen også har gjort i denne saka. Men det er det hun ikke har gjort som virker uryddig; at det som ble vedtatt i februar ikke engang synes å være vurdert.


Politikerne vedtok å ansette mobbeombud - men nå har rådmannen kommet med et annet forslag

Selv om kommunestyret i februar vedtok at det skulle ansettes en dedikert person til å jobbe mot mobbing, kom administrasjonen tilbake til politikerne med sitt eget forslag.