Leder lørdag 29. februar 2020

Grunnundersøkelsen kommer hele Rauma til gode

Grunnundersøkelser på Åndalsnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Grunnundersøkelsene som er gjennomført på Åndalsnes kommer hele lokalsamfunnet i Rauma til gode. Nå blir en betydelig del av Åndalsnes sentrum vurdert, analysert og undersøkt for kvikkleireskredfare. Det bidrar til forutsigbarhet og trygghet. Slik sett skal vi være glade for at kvikkleirerapporten fra NVE kom mens Romsdalsgondolen var under planlegging.

Grunnundersøkelsen ble bestilt av Romsdalsgondolen AS og Rauma kommune etter at NVE 12. desember la fram rapporten «Risiko for kvikkleireskred i Rauma kommune», som er laget av Multiconsult Norge AS. De har utført oversiktskartlegging av områder med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Rauma. De lokaliserte 21 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner i Rauma. Sju er i de to høgeste risikoklassene, deriblant området ved Tindesenteret, to med høg faregrad og to med middels faregrad, ellers lav faregrad.

Fredag kom svaret som utbyggerne av Romsdalsgondolen har ventet på. Grunnundersøkelsene som er gjort forteller at «forekomsten av kvikkleire i skråningen sør for jernbanestasjonen på Åndalsnes er mer begrenset enn antatt i NVEs oversiktskartlegging. Erfaringsdata fra tidligere skredhendelser tilsier at dyben til kvikkleire er for stor og at mektigheten er for liten til at potensielle skred skal kunne nå fram til fjordstasjonen». Det betyr at anleggsarbeidet for Romsdalsgondolen AS starter 16. mars.

For Romsdalsgondolen kunne krav om iverksette stabiliserende tiltak satt hele prosjektet i fare. Men når konklusjonen ble slik den ble, og byggingen kan igangsettes 16. mars, er både forsinkelse og ekstrautgifter glemt.

Konklusjonen for resten av det risikoutsatte området i sentrum blir ikke ferdig før i april. Det blir spennende å se om også resten av det undersøkte sentrumsområdet kan friskmeldes, eller om hele eller deler av området er så skredutsatt, at det må foretas stabiliserende tiltak før man kan bygge noe nytt. Skulle sistnevnte bli resultatet, vil det være svært uheldig for utviklingen av den delen av sentrum. Samtidig er det viktig å få en avklaring. Her fortjener utbyggeren og Rauma kommune ros for at de så raskt igangsatte en så omfattende grunnundersøkelse.