Leder lørdag 1. februar 2020

Rauma trenger økonomisk hjelp fra Staten

Geostrøm har de siste ukene boret og tatt prøver av grunnen fra lokstallen til Kulturhuset på Åndalsnes.  Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Rauma kommune er hardt rammet etter at NVE la fram en rapport om fare for kvikkleireskred. NVE har i Rauma lokalisert 21 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner der det ikke tillates bygd noe nytt før området er friskmeldt.

Tar halve regninga, forsvarer kostnadsdelinga

Rådmann Toril Hovdenak har ingen problemer med å forsvare avtalen om at Romsdalsgondolen og Rauma kommune skal dele på kostnadene for kvikkleire-undersøkelsene i sentrum.


I rapporten skriver NVE om plan- og byggesaksarbeid at «Utbyggingsområdet må friskmeldes med tanke på slike skred før utbyggingen kan begynne. Hvis stabiliteten ikke er tilstrekkelig må det foreligge forslag om stabiliserende tiltak før eventuell utbygging.»

Det var 12. desember at NVE la fram rapporten «Risiko for kvikkleireskred i Rauma kommune», som er laget av Multiconsult Norge AS. De har utført oversiktskartlegging av områder med potensiell fare for områdeskred for kvikkleire i Rauma. 21 potensielt skredfarlige kvikkleiresoner er lokalisert. Sju av disse er i de to høgeste risikoklassene, to med høg faregrad og to med middels faregrad, ellers lav faregrad.

– Kartlegging av kvikkleire forenkler kommunenes jobb

Ifølge, Ingrid Havnen, sjef for prosjektet i Skred – og vassdragsavdelingen i NVE, ønsker de å kartlegge skredrisikoen i Norge.


Vi skal sette pris på at myndighetene kartlegger området for kvikkleireskredfare. Det handler i ytterste konsekvens om liv og helse. Det gjør også at lokalsamfunnet kan ta nødvendige forholdsregler; hvis mulig styre unna etablering i skredfarlige områder, eller velge å bruke penger på å skredundersøke i håp om at området kan friskmeldes.

Men for en kommune som jobber for økt næringsvirksomhet og ønsker boligbygging, er rapporten svært hemmende, og til dels også skremmende. Når tiltakshaver sjøl er ansvarlig for å avklare om den potensielt skredfarlige grunnen kan bygges på, forstår alle at det legger en demper på etableringsiveren. Dette var noe Rauma kommune absolutt ikke trengte nå. Det er ikke lenge siden vi hadde byggeforbud både i forbindelse med rasfare fra Mannen og støy fra skytebanen på Setnesmoen.

Anbefaler tiltak mot kvikkleireskred flere steder

Torsdag kom rapporten fra NVE som kartlegger forekomsten av kvikkleire i Rauma kommune. På to av stedene er faregraden for skred satt som høy.


Dem som vil etablere seg i Rauma må ikke oppleve grunnundersøkelser som en stor hindring. Derfor må det jobbes for å kunne tilby økonomisk bidrag til undersøkelsene. Vi vet at det ikke finnes penger for noe slikt i Rauma kommune, men det politiske miljøet må jobbe opp mot sentrale myndigheter med mål om økonomisk statlig bistand. Det bør være lett å argumentere for at en slik skredrapport er svært hemmende for utvikling av kommunen, og at Rauma er spesielt hardt rammet.


Sterkt uenige om hvordan man burde fundamentert Helsehuset

De geotekniske spørsmålene fikk mye plass i vitneutspørringen tirsdag.