Leder torsdag 30. januar 2020

Vi etterlyser flere tiltak for å komme mobbeproblemet til livs

Økende andel: Mobbing er et økende problem i Rauma. Det viser tallene fra Elevundersøkelsen 2019. Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix 

Leder

Elevundersøkelsen høsten 2019 i Rauma viser at mobbing er tiltakende på skolene i Rauma, sammenliknet med tilsvarende undersøkelse i 2018. Vi etterlyser flere tiltak for å komme problemet til livs.

Elevundersøkelsen 2019 er utført sist høst blant 7. og 10.-klassinger over hele landet – også i Rauma. I vår kommune ble 394 elever invitert til å være med, 367 besvarte undersøkelsen. Svarprosent på 93,1 er så god at tilbakemeldingene må tas på alvor.

Elevundersøkelsen 2019: Mer mobbing på Rauma-skolene

En økende andel skoleelever i Rauma opplever at de mobbes.


Svarene forteller om læringsmiljøet ved skolene i Rauma; støtte fra lærer, vurdering for læring, læringskultur, mestring i skolearbeidet, elevdemokrati og medvirkning og mobbing. Tilbakemeldingene skal brukes for å utvikle læringsmiljøet.

Når vi isolerer tilbakemeldingene til det som handler om mobbing, er det positivt å se at mobbing er et mindre problem i Rauma enn i landet som helhet. Men det er svært urovekkende at 21 av 362 elever på spørsmålet «Er du blitt mobbet av andre elever på skolen de siste månedene?» svarte «To eller tre ganger i måneden», «Omtrent én gang i uka» eller «Flere ganger i uka». Her går det feil veg i Rauma. Det er en økende andel som opplever mobbing ofte, fra 5,4 prosent i 2018 til 5,8 prosent i 2019. Dette er noe skolene sammen med helsesøster, foreldre og elever nødt til å ta tak i. Og det haster.

Opplæringslovens paragraf 9A sier at alle «Alle elevar har rett til eit trygt og godt skolemiljø som fremjar helse, trivsel og læring», og at «Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vald, diskriminering og trakassering». For å få bukt med problemene er det derfor avgjørende at skolene griper inn når man opplever mobbing.

I formannskapet onsdag foreslo Høyre at det må vurderes å ansette et mobbeombud. Forslaget ble enstemmig vedtatt, med vedtaket er likevel uten noen konkret lovnad. Ingen rundt bordet i formannskapet vet hvordan man i en kommune som skal spare 28 millioner kroner, skal finne penger til ei slik stilling.

Saka skal videre til kommunestyret. Der bør det bli en brei debatt om hvordan man skal finne løsning for de 21 elevene i Rauma som svarer at de blir mobbet minst to-tre ganger i måneden, og at utviklinga i Rauma-skolen går i feil retning. Det var det ingen som sa noe om i formannskapet. Antallet som mobbes er urovekkende høgt. Vi minner om at de samme politikerne har vedtatt en nulltoleranse for mobbing.