Leder torsdag 23. januar 2020

Viktige kulturminner i Rauma går tapt

Simen Bjørgen, direktør i Kulturminnefondet. 

Leder

Det er fortvilende å høre at det nesten ikke er tildelt noe penger fra Kulturminnefondet for bevaring av kulturminner i Rauma. Konsekvensen kan være er at viktige kulturminner i kommunen går tapt fordi ingen tar vare på dem.

I dagens avis kan vi lese om at direktør i Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, i forbindelse med kulturprisutdelingen var i Rauma. Han kunne da fortelle at Rauma er blant de ti kommunene i Norge som de får færrest søknader fra. Av i alt 6.000 prosjekt på landsbasis siden ordningen ble til i 2003, er det bare fire fra Rauma som har mottatt støtte fra fondet. Det er altfor dårlig.

– Det er ingen grunn til at Rauma-væringene skal være så beskjedne. Det er mange kulturminner her, og vi vil gjerne ha flere søknader fra Rauma, var hans budskap. Raumaværinger må merke seg at han nærmest trygler om å få dele ut penger.

Når direktøren i Kulturminnefondet vil dele ut penger, der det fordi han vil ta vare på kulturskatter. Når fondet skal markedsføres, opplyses det at det «er et lavterskeltilbud og en reindyrket tilskuddsordning for private eiere av verneverdige kulturminner. Vi skal bidra til at et mangfold av kulturminner og kulturmiljøer bevares, så de kan benyttes som grunnlag for framtidig opplevelse, utvikling og verdiskaping. For å få støtte må eier søke oss. Midlene blir fordelt gjennom vedtak gjort av Kulturminnefondets styre.»

Det er i høgeste grad behov for en tilskuddsordning som Kulturminnefondet for å sikre bevaring av kulturminner, noe også Menon Economics har konkludert med i en samfunnsmessig analyse av ordningen. Mange steder kan nærmest glemte kulturminner få nytt liv og gjennom det bidra til ny aktivitet og verdiskapning. Det er dessverre ikke slik at privatpersoner som eier verneverdige nødvendigvis har råd til å drive et nødvendig bevaringsarbeid. Nettopp derfor er Kulturminnefondet så viktig. Og derfor er det også så trist at så få i Rauma har oppdaget «pengebingen».

Hvorfor Rauma-væringene ikke har oppdaget at det ligger penger og venter i Kulturminnefondet, er for oss ei gåte. Kan det være for dårlig markedsføring?

Vi tar for gitt at kulturminner i Rauma heretter havner på søknadslista i Kulturminnefondet.