Leder lørdag 8. juni:

Sentrale tillitsverv i ei viktig næring for Rauma

Anna Håland Berget (37) er bonde på gården Høljenes Nordre ved Åndalsnes, og innehar viktige styreverv i Bondelaget både lokalt og på fylkesnivå.  Foto: Arnt Øyvind Siem

Leder

I dagens Åndalsnes Avis har vi intervjuet de to raumabøndene Anna Håland Berget og Wenche Ytterli, som har viktige styreverv innen landbruket både på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. Dette i ei næring som ut ifra flere innfallsvinkler er avgjørende viktig for Rauma og Norge.

Først og fremst som produsent av norsk mat, men næringa rommer også viktige stikkord som matvaresikkerhet, matkultur, landskapspleie, gårdsturisme, miljø, distriktsbosetting og ringvirkninger for andre næringer.

Rauma er en betydelig landbrukskommune i Møre og Romsdal, og er blant anna fylkets største sauekommune. Sjøl om landbruksnæringa over flere tiår har stått overfor store omstillinger og nedlegginger, så har norsk landbruk samtidig en fortjent og sterk posisjon i det norske folket, og norsk matproduksjon nyter stor tillit hos forbrukerne.

Samtidig viser statistikken at den delen av landbruket i Rauma som driver med mjølkeproduksjon har hatt ei dramatisk utvikling på 2000-tallet. Ikke målt i hvor mye liter mjølk som produseres, eller hvor mye landbruksareal som brukes til mjølkeproduksjon. Men bare siden tusenårsskiftet har det samla tallet på aktive gardsbruk her i kommunen gått ned fra 289 til 159, i følge en oversikt fra Møre og Romsdal bondelag.

I samme periode har antallet Rauma-gardsbruk som driver med mjølkeproduksjon gått ned fra 113 til 40, mens antall mjølkekyr per gårsbruk har økt fra 14,3 i år 2000 til over 30 i 2018. Målt i antall liter kumjølk som produseres her i kommunen, er tallet temmelig stabilt for hele perioden siden tusenårsskiftet, mens landbruksarealet har gått litt ned i samme periode.

Med bakgrunn i landbrukets grunnleggende rolle i et samfunn, ikke minst som produsent for den maten vi alle er avhengige av, er det viktig at vi også som lokalsamfunn har fokus på landbruket og den avgjørende viktige rollen denne næringa har.

Antall bønder og aktive gårdbruk i Rauma har altså gått kraftig ned siden år 2000. Vervene og innsatsen til raumabønder som f.eks Anna Håland Berget og Wenche Ytterli er da desto viktigere å verdsette. I tillegg står bare de to bøndene aleine for pleie av nesten 1000 mål av Raumas areal og kulturlandskap!