Leder lørdag 9. mars 2019:

Fortvilet situasjon når psykisk sjuke ikke får hjelp

Ifølge kommuneoverlege Jon Sverre Aursand er det blitt flere i kategorien alvorlig psykisk sjuke som burde mottatt hjelp, men ikke får det.   Foto: Per-Kristian Bratteng

Leder

Kommunehelsetjenesten i Rauma må sørge for at psykisk sjuke personer i kommunen får den helsehjelpen de behøver. Men dette er en oppgave kommunen ikke klarer å løse alene uten hjelp fra Stortinget.

I dagens avis har vi en stor dokumentar der utfordringene med å integrere alvorlig psykisk sjuke personer i små lokalsamfunn blir beskrevet. Og dette viser seg å være svært krevende, kanskje særlig for den nærmeste familien, men også for naboer.

Ifølge kommuneoverlege Jon Sverre Aursand er problemet i første rekke at de mest psykisk sjuke ikke er frisk nok til å ha samtykkekompetanse. «Å ha samtykkekompetanse betyr at man har innsikt i og er i stand til å vurdere konsekvensene av de valgene man tar», ifølge helsekompetanse.no.

Når de alvorlig psykisk sjuke på grunn av et for svakt lovverk gis muligheten til å motsette seg behandling, er det noe feil med Lov om pasient og brukerrettigheter. Da må lovgiverne gripe inn. Slik vi ser det må Stortinget utforme en lov som åpner for økt bruk av tvang i de mest krevende tilfellene.

Problemet i Rauma er alvorlig og økende. Ifølge kommuneoverlegen er de seinere åra blitt flere i kategorien alvorlig psykisk sjuke som burde mottatt hjelp, men ikke får det.

– Disse menneskene er stort sett veldig lite lystne på at kommunen skal inn i bildet. De vil stort sett i minst mulig grad ha noen som helst involvering fra hjelpeapparat i kommunen eller på sjukehus. Dermed blir dette her ganske uhåndterlig, sier kommuneoverlegen til Åndalsnes Avis, og understreker at han uttaler seg generelt.

Vi har snakket med naboer som gjennom snart 20 år har følt utfordringene på kroppen. De opplever redusert livskvalitet av stadige trusler og aggressiv atferd fra en psykisk sjuk person. «Vi føler oppgitthet; vi snakker om en sjuk person som ikke får den hjelpen vedkommende trenger», sier naboene.

Det er på tide at helsevesenet finner løsninger for dem det gjelder, til beste for pårørende, naboer og dem som er psykisk sjuke.