Leder torsdag 4. oktober 2018

Rovdyrskadene blir større i Rauma

"Dette er uakseptabelt høye og svært alvorlige tall."

Det er veldig høye tapstall av sau og lam i deler av fjellområdene i Rauma i år, som understreker interesekonflikten mellom sau og rovdyr. Arkivfoto.  Foto: Øystein Talberg

Leder

Av de rundt 3000 sauer og lam som ble sendt på fjellbeite til Ulvådalen, Vermedalen, Brøstdalen, Slettafjellet og Sandgrovbotn på forsommeren i år, ser det så langt ut til at ca. 300 av dem er tapt i fjellet i sommer! Dette er uakseptabelt høye og svært alvorlige tall.

Alt tyder på at størsteparten av de 300 dyrene har blitt tatt av jerv. Lederen i Ulvådalen sausankelag, Marianne Hunnes Gaustadnes, sier at sauebøndene er innforstått med at både jerven og sauen har sin plass i disse områdene.

De har måttet akseptere en viss tapsprosent til rovdyr hvert år. Men den statistikken man ser nå, med nesten en dobling av tapstallene, er langt høyere enn det samfunnet og sauebøndene kan leve med.

Rovviltnemnda Region 6, som er Trøndelag og Møre og Romsdal, er satt til å gjennomføre den rovdyrpolitikken som Stortinget har vedtatt for vårt område.

Problemet oppstår når grensene flyttes på, slik Rovviltnemnda for region 6 gjorde på sitt møte i Åndalsnes i mai i år. Da bestemte nemnda at Øvre Sunndal, samt et større område sør i Trøndelag, skulle prioriteres som beiteområde for sau - og ikke lenger være forvaltningsområde for jerv.

Konsekvensen av dette blir at jerven «skyves over» til indre Romsdal og indre Sunnmøre, og dermed til fjellbeitene i bl.a. Vermedalen, Ulvådalen, Brøstdalen, Slettafjellet og Sandgrovbotn. Et mye mindre geografisk område er altså nå pålagt å være oppvektsområde for det samme antallet jerv. Det henger ikke ihop.

Dette er med stor sannsynlighet en viktig årsak til de uakseptabelt høye tapene av sauer og lam vi ser i dette området i år. Det blir nå viktig at sauenæringen blir dyktigere til å sette fokus på problemet og bygger nødvendige allianser, men også at sauenæringa får den støtte og fokus de må kunne forvente fra lokale myndigheter.

For politisk lobbyarbeid er Direktoratet for naturforvaltning en viktig adresse. Og ikke minst Rovviltnemnda for region 6. Møre og Romsdals representant i nemnda heter Frank Sve.