Leder tirsdag 11. september 2018

Et svært viktig steg for skole-Rauma

"Uten en skole som klarer å fange opp problemene, er faren overhengende for at elevene ikke får den undervisningen de ifølge lova har krav på"

Rektor Kim Hugo Nyheim ved Isfjorden skole og spesialpedagog Vidar Waaler fra Dysleksi Norge.  Foto: Per-Kristian Bratteng

En slik forsømmelse fra det offentlige kan ikke fortsette.

Leder

Isfjorden skole er på veg til å bli noe så sjeldent som en dysleksivennlig skole. Skolen kan bli den første barneskolen i Romsdal med et slikt kvalitetsstempel. At hele skolemiljøet tar problemene på så stort alvor at de vil at alle elever skal med, vitner om gode verdier ved skolen.

Det burde være en selvfølge at alle skoler er dysleksivennlige, det vil si at skolene har system for å følge opp elever med dysleksi, dyskalkuli og spesifikke språkvansker (SSV) og gi dem tilrettelagt undervisning, slik de har krav på.

Men det er dessverre ikke slik i dag. Uten en skole som klarer å fange opp problemene, og legge til rette for god læring for alle elever, er faren overhengende for at elevene ikke får den undervisningen de ifølge lova har krav på. En slik forsømmelse fra det offentlige kan ikke fortsette.

Derfor er det positivt at Dysleksi Norge jobber systematisk for å sertifisere skoler til å bli dysleksivennlige. For dette om alle elever – ikke bare de mellom fem og ti prosentene av elever som har vansker.

Etter lova har elever med slike vansker krav på blant annet tilrettelagte prøver og eksamen, datahjelpemidler og andre tilrettelagte læremidler.

Men vi vet at mange skoler mangler kunnskap både om å kartlegge; hvordan finne ut om elever har dysleksi eller andre vansker, og om å iverksette tiltak der det er nødvendig. Og uten kompetanse om vanskene, sier det seg sjøl at det blir umulig å ta de riktige grepene.

Det er derfor det er så bra det som skjer ved Isfjorden skole, der nettopp dette blir ivaretatt.

Vi har forventninger om at kunnskapen som elever, lærere og foreldre ved Isfjorden skole får gjennom sertifiseringen, kan komme andre skoler i Rauma til gode og bli en inspirasjon for dem.