Leserbrev

Sats på barnehage

"At det ikke er avsatt midler til Leiktun i budsjettforslaget mener vi ikke kan forsvares"

Leiktun barnehage i Isfjorden.  Foto: Ellinor Rørvik Lothe

Meninger

I budsjettforslaget 2020-2023 står det i orienteringen at barnehagene i Rauma er billige i drift. Det stemmer. Det har de vært i mange år. I 2018 brukte Rauma kommune 11 700 mindre pr. barn enn gjennomsnittet for sammenlignbare kommuner (KOSTRA -gruppe 11).

Dette er nok bra for kommuneøkonomien, men ikke for barn og ansatte i kommunale barnehager. Barnehager skal bemannes i henhold til sentralt fastsatt bemanningsnorm og pedagognorm.

Utfordringen med normene er at de kun beregnes ut fra antall barn, det tas ikke hensyn til åpningstider og personalets arbeidstid. Flere ettåringer og lengre åpningstid krever økte ressurser.

Utdanningsforbundet mener at barnehageeier må tildele ressurser som gjør det mulig med en tilstrekkelig og forsvarlig bemanning i hele åpningstida til barnehagene.

Midler til ny barnehage i Måndalen er inne i budsjett- og økonomiplan 2020-2023, og vi håper på snarlig byggestart. Myra barnehage er delvis renovert, men med fortsatt alvorlige mangler. For de andre er standarden varierende, men dårligst er det i Leiktun barnehage.

Ansatte mangler garderobe og kontorarbeidsplasser, og barna sine oppholdsrom er lite egnet til barnehageformål. Leiktun barnehage gir et pedagogisk godt tilbud, men trenger at barnehageeier sørger for midler til renovering/nybygg. Det er ikke avsatt midler til dette i budsjettforslaget 2020-2023. Utdanningsforbundet mener dette ikke kan forsvares.

Barnehagen er første steget i et barns utdanningsløp. Det er viktig å satse på barnehage.